Zadzwoń Infolinia

koszt za minutę połączenia zgodny z taryfą operatora

Kontrola biletów

1. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO KONTROLI BILETÓW

Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozów w pociągach uruchamianych przez spółkę Arriva RP oraz Przewozy Regionalne jako podwykonawcy spółki Arriva RP, uprawnione są osoby upoważnione przez Dyrektora Działu Operacji Kolejowych lub Dyrektora Działu Marketingu i Sprzedaży.

Osoby uprawnione do kontroli biletów, zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu.

Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:

1) nazwę Arriva RP;

2) zdjęcie kontrolera;

3) numer identyfikacyjny kontrolera/pracownika załogi pokładowej;

4) okres ważności;

5) zakres upoważnienia;

6) pieczęć i podpis wystawcy;

7) hologram.

Wzór identyfikatora „Kontrolera biletów”:

 

Wzór identyfikatora załogi pokładowej:

2. UPRAWNIENIA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTROLI

Osoby posiadające upoważnienie do kontroli w pociągach Arriva RP uprawnione są do:

- kontroli biletów, bagażu oraz dokumentów uprawniających do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pociągami Arriva RP,

- w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgi pobrać właściwą należność za przewóz, opłatę dodatkową lub wezwanie do zapłaty,

- w razie odmowy zapłacenia należności, żądać okazania dokumentu umożliwiając ego stwierdzenia tożsamości,

- w razie odmowy zapłacenia i nie możliwości ustalenia tożsamości podróżnego – zwrócić się do funkcjonariuszy Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego,

- w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

3. ZASADY KONTROLI

W pociągu przewoźnika podróżny jest obowiązany posiadać ważne dokumenty przewozu i wręczać je osobie upoważnionej do kontroli  dokumentów przewozu na każde żądanie. Podróżny obowiązany jest, bez dodatkowego wezwania, okazać i wręczyć odpowiedni dokument poświadczający uprawnienie do ulgi lub okazać w sposób umożliwiający odczytanie niezbędnych danych — dokument stwierdzający tożsamość. Osoba, która odmówi odpowiednio wręczenia lub okazania ww. dokumentu (dokumentów), jest traktowana jak podróżny bez ważnego biletu. 

Arriva RP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zatrzymania (do celów kontrolnych) biletu na przejazd/przewóz i wydania w zamian biletu zastępczego, w którymzamieszcza się dane z biletu zasadniczego.

Za podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu uważa się podróżnego, który wtrakcie kontroli:

1) Nie okazał:

a) biletu na przejazd lub dokumentu poświadczającego uprawnienie dobezpłatnych przejazdów,

b) „Poświadczenia o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd”,

c) biletu na przewóz psa,

d) biletu na przewóz roweru lub rzeczy.

2) Okazał:

a) „Poświadczenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd” wydaneprzez kasę, bez dopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 14Regulaminu,

b) ulgowy bilet ale nie okazał ważnego dokumentu poświadczającegouprawnienie do korzystania z tego biletu,

c)wraz z ulgowym biletem dokument, z którego wynika, że przysługuje muniższy wymiar ulgi,

d) bilet, którego cena jest niższa od ceny biletu na przejazd,

e) bilet na przejazd drogą krótszą, a odbywa przejazd drogą dłuższą niżwskazana na posiadanym bilecie, a należność za faktyczny przejazd jestwyższa,

f) zafoliowany dokument przewozu, legitymację seniora lub inny dokumentwydany przez przewoźnika,

g) bilet na podstawie którego zmiana umowy przewozu w zakresie zmianyklasy stacji przeznaczenia lub drogi przewozu, jest niedozwolona,

h) ulgowy bilet, a żadna ulga mu nie przysługuje,

i) bilet na przejazd grupowy (bez dopełnienia obowiązku, o którym mowa w §10 ust. 14 Regulaminu), a faktyczna liczba uczestników przejazdu jestmniejsza niż 10 osób.

3) Korzysta z biletu imiennego:

a) wystawionego dla innej osoby,

b) bez dopełnienia określonych na nim warunków, chyba że dopełni je wtrakcie kontroli biletów,

c) bez okazania dokumentu, którego numer został wpisany na bilecie.

4) Nie zgłosił kierownikowi pociągu zamiaru przejazdu:

a) poza stację przeznaczenia a należność za faktyczny przejazd jest wyższa niżcena okazanego biletu,

b) w innej relacji niż wynika to z okazanego biletu.

5) Przekroczył zakres uprawnień określonych na bilecie, w ten sposób że:

a) rozpoczął przejazd przed wskazanym na bilecie terminem ważności lubterminem wyjazdu, bez dopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust.14. Regulaminu,

b) rozpoczął przejazd po upływie pierwszego dnia ważności biletu lubterminu wyjazdu.

6) Naruszył przepisy o przewozie zwierząt, rzeczy lub roweru.

Podróżnemu, odmawiającemu uregulowania należności w pociągu, osoba upoważniona do kontroli wystawia wezwanie do zapłaty.Wezwanie wystawia się na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.W razie braku dokumentu osoba upoważniona do kontroli ma prawo zwrócić się do Policji, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.Wezwanie wystawia się na przejazd w jedną stronę, wyłącznie od stacji rozpoczęcia przejazdu do stacji wskazanej przez podróżnego.Jeśli nie można ustalić miejsca rozpoczęcia podróży, za podstawę obliczenia opłaty za przejazd przyjmuje się drogę od stacji wyjazdu pociągu.

W przypadku przejazdu grupowego, wezwanie wystawia się na organizatora przejazdu, ze wskazaniem danych osobowych wraz z pełnym adresem zamieszkania — przewodnika grupy. W takim przypadku należności za przejazd oraz opłatę dodatkową wynikającą z rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005r. oblicza się za każdą osobę będącą uczestnikiem przejazdu grupowego, zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami.

Szczegóły dotyczące kontroli biletów zawarte są w „Regulaminie Przewozu Arriva RP Sp. z o. o.”