Zadzwoń Infolinia

czynna 24 h, koszt zgodny z taryfą operatora

Skargi i reklamacje

REKLAMACJE

Reklamacje to roszczenia związane z zwrotem należności w szczególności:

 • z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;

 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;

 • gdy podróżny nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

Reklamację składa się w formie pisemnej na adres siedziby przewoźnika, elektronicznie na adres [email protected] lub za pomocą formularza u dołu strony. Reklamacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji;

 • nazwę i adres przewoźnika;

 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

 • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji:

 • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);

 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, kopie lub oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz) oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego pracownika zakładu, wystawcę, notariusza) innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Reklamacje z tytułu zawarcia umowy przewozu lub sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia wykonania usługi lub otrzymania wezwania do zapłaty. Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do przewoźnika.

Reklamacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji;

 • nazwę i adres przewoźnika;

 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

 • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji:

 • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);

 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, kopie lub oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz) oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego pracownika zakładu, wystawcę, notariusza) innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Reklamacje z tytułu zawarcia umowy przewozu lub sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia wykonania usługi lub otrzymania wezwania do zapłaty. Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do przewoźnika.
 

SKARGI

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, wnioski, opinie, gdyż są dla nas cenny źródłem informacji, dzięki której możemy doskonalić i podnosić poziom świadczonych przez nas usług.  

Dołożymy starań by odpowiedź na reklamację lub skargę otrzymali Państwo w jak najszybszym terminie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

Reklamacje i skargi można składać na adres siedziby przewoźnika, elektronicznie na adres [email protected] lub za pomocą formularza u dołu strony.

 

Arriva RP Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 71 lok. 404, 87-100 Toruń

(Biuro Obsługi Klienta czynne w godz. 8:00 - 16:00)

 

Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika pasażerowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na adres:

 

Urząd Transportu Kolejowego

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80

adres e-mail: [email protected]

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (§ 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2002 r. – Dz .U. Nr 5 po z. 46) pozostawia się bez rozpatrzenia.Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez spółkę Arriva RP usługami jest Rzecznik Praw Pasażera Kolei. Więcej informacji na temat postępowań przed Rzecznikiem znajdą Państwo na stronie internetowej www.pasazer.gov.pl 

Aby złożyć skargę lub reklamację można również skorzystać z poniższego formularza:

Zgłoszenie skargi lub reklamacji

1)Złożenie reklamacji w formie elektronicznej oznacza zgodę na doręczenie przez Arriva RP Sp. z o.o. odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, o ile w treści reklamacji nie umieszczono żądania udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na wskazany adres zamieszkania lub siedziby.

2)Podanie numeru konta bankowego uprości formalności związane z przekazaniem należności

3)Prosimy dołączyć kopie biletu oraz kopie innych dokumentów związanych z przedstawionym roszczeniem, w tym potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100 Toruń) przy ul. Kościuszki 71 lok. 404.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z rozpatrzeniem i odpowiedzią na reklamację usługi przewozu lub do celów związanych z rozpatrzeniem i odpowiedzią na skargę/wniosek.
 3. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację/skargę/wniosek. Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie (imię i nazwisko) oraz danych adresowych (e-mail lub adres korespondencyjny) uniemożliwiających skierowanie odpowiedzi na reklamację/skargę/wniosek uniemożliwia ich przyjęcie i rozpatrzenie.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Arriva RP Sp. z o.o., podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji. W przypadku zgłoszenia, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, Arriva RP Sp. z o. o. przekaże zgłoszenie do właściwego podmiotu o czym Pani/Pan zostaną poinformowani. Podmiotami tymi w szczególności mogą być przewoźnicy świadczący usługi kolejowego transportu pasażerskiego, operatorzy elektronicznych kanałów sprzedaży biletów
 5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa do tego zobowiązują, przez czas wskazany w przepisach prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Pana/Pani danych osobowych do organu odpowiedzialnego za ochronę danych.
 9. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub za pośrednictwem powołanego przez spółkę Arriva RP Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: [email protected].