Zadzwoń Infolinia

czynna 24 h, koszt zgodny z taryfą operatora

Nowa ulga ustawowa dla Honorowych Dawców Krwi

Szanowni Podróżni,

Informujemy, iż na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 159) wprowadzono od 26 stycznia 2021 roku zmianę do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020, poz. 1777), w wyniku której w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanie epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w ramach biletów jednorazowych w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

Podróżny chcący skorzystać z ulgowego przejazdu, przy zakupie biletu, powinien okazać zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje, wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA. Zaświadczenie musi zawierać:

  • datę wydania zaświadczenia,

  • imię i nazwisko dawcy krwi,

  • numer PESEL dawcy krwi,

  • informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID19.

Uprawnienia do nowej ulgi ustawowej przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia ww. zaświadczenia. 3 donacje krwi obejmują donacje krwi lub jej składników dokonane od 14 marca 2020 roku (data ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego). Z uprawnień do zniżki może skorzystać każdy Honorowy Dawca Krwi (również taki, który nie przechodził choroby COVID-19). Bilety z ulgą ustawową 33% na przejazdy autobusami regionalnymi oraz pociągami Arriva dostępne są w mobilnych systemach sprzedaży biletów lub bezpośrednio u kierowcy autobusu oraz obsługi pociągu.