Arriva PCC

Reklamacje i skargi

Reklamacje to roszczenia związane z zwrotem należności w szczególności:

  1. z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
  2. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
  3. gdy podróżny nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego;

Reklamację składa się w formie pisemnej - POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
Reklamacja powinna zawierać:

  1. datę sporządzenia reklamacji;
  2. nazwę i adres przewoźnika;
  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji:
  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);
  6. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Dołożymy starań, by odpowiedź na reklamację otrzymali Państwo w jak najszybszym terminie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, kopie lub oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz) oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego pracownika zakładu, wystawcę, notariusza) innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Reklamacje z tytułu zawarcia umowy przewozu lub sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia wykonania usługi lub otrzymania wezwania do zapłaty. Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do przewoźnika.

Skargi

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, wnioski, opinie, gdyż są dla nas cenny źródłem informacji, dzięki której możemy doskonalić i podnosić poziom świadczonych przez nas usług.  

Dołożymy starań, by odpowiedź na skargę otrzymali Państwo w jak najszybszym terminie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

Pisma, o znamionach skargi lub wniosku, niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego, zostaną potraktowane jako cenne uwagi, którymi Podróżni chcą się z nami podzielić. 


Reklamacje i skargi można składać na adres siedziby przewoźnika:

Arriva RP Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

adres e-mail: info.kolej@arriva.pl 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA SKARGI

Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika pasażerowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na adres:

Urząd Transportu Kolejowego

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80

adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez spółkę Arriva RP usługami jest Rzecznik Praw Pasażera Kolei. Więcej informacji na temat postępowań przed Rzecznikiem znajdą Państwo na stronie internetowej www.pasazer.gov.pl 

 

FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone