Arriva PCC

Contact form

The goal of our operation is continuous improvement of the level of services we provide. The best proof of how much we have managed to reach this goal is a satisfied customer.

Thus, we are looking forward to your comments, both the positive ones, informing us that we are heading in the good direction, and the negative ones, which help us to realise the areas which require more work. Your constructive criticism and suggestions are welcome.

Thanks to your input we can improve the comfort of our passengers.

Please use the form below to share your comments on any subject.* - required fields

  1. Administratorem danych osobowych jest Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100 Toruń) przy ul. Dąbrowskiego 8/24.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z rozpatrzeniem i odpowiedzią na skargę/wniosek.
  3. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na skargę/wniosek. Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie (imię i nazwisko) oraz danych adresowych (e-mail lub adres korespondencyjny) uniemożliwiających skierowanie odpowiedzi na skargę/wniosek uniemożliwia ich przyjęcie i rozpatrzenie.
  4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Arriva RP Sp. z o.o., podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji. W przypadku zgłoszenia, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, Arriva RP Sp. z o. o. przekaże zgłoszenie do właściwego podmiotu o czym Pani/Pan zostaną poinformowani. Podmiotami tymi w szczególności mogą być przewoźnicy świadczący usługi kolejowego transportu pasażerskiego, operatorzy elektronicznych kanałów sprzedaży biletów
  5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa do tego zobowiązują, przez czas wskazany w przepisach prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  8. Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Pana/Pani danych osobowych do organu odpowiedzialnego za ochronę danych.
  9. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@arriva.pl lub za pośrednictwem powołanego przez spółkę Arriva RP Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iodo@arriva.pl.
FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2020 All rights reserved